HALKA ARZ OLUYOR!

Talep Toplama Tarihleri: 22-23 Şubat 2024

Halka Arz Fiyatı: 39,24 TL

Oba Makarna (Borsa Kodu: OBAMS) paylarının halka arzı, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş., Ünlü Menkul Değerler A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Konsorsiyum Liderleri”) liderliğinde kurulan konsorsiyum aracılığıyla 22-23 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Halka arz fiyatı 39,24 TL olarak belirlenmiştir.

| İzahname ve Halka Arz Dökümanları | Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu | Sunum |

HALKA ARZA DAİR ÖZET BİLGİLER

     
Halka Arz Tarihleri22-23 Şubat 2024
Halka Arz Fiyatı

39,24 TL

Sadece adet bazında (miktarsal) talep girişi yapılabilecektir
Halka Arz YöntemiSabit Fiyat ile Talep Toplama
Mevcut Çıkarılmış Sermaye407.169.500 -TL
Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermaye479.421.759- TL
Halka Arz Edilecek Payların Nominal Değeri 

72.252.259 TL nominal - Sermaye Artırımı

24.084.086 TL nominal - Ortak Satışı 

96.336.346 TL nominal Toplam          
Halka Arz Büyüklüğü3.780.238.178 TL 
Halka Açıklık Oranı%20,1 
Halka Arz Tahsisatı

47.204.809 TL nom. (%49) Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara

43.351.355 TL nom. (%45) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara

4.816.818 TL nom. (%5) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara

963.363 TL nom. (%1) Oba Makarna Çalışanları
Halka Arz Liderleri

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (Lider)

Ünlü Menkul Değerler A.Ş. (Lider)

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Lider)

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Lider)
Fiyat istikrarıÜnlü Menkul tarafından payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile fiyat istikrarı planlanmaktadır. Ünlü Menkul, fiyat istikrarı işlemlerinde tamamı Halka Arz Eden Pay Sahipleri tarafından sağlanacak ve toplam brüt halka arz geliri tutarının %20’sine kadar olan tutarı fiyat istikrarı fonu olarak kullanacaktır. Fiyat istikrarı işlemlerinde Şirket tarafından sermaye artırımı ile ihraç edilerek halka arzı gerçekleştirilen paylardan elde edilecek gelir kullanılmayacaktır. Fiyat istikrarına konu işlemler Halka Arz Eden Pay Sahipleri’nin mevcut paylarının satışından elde edilen gelir kullanılacaktır.
Taahhütler
 • Şirket, Halka Arz Edilen Paylar’ın Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca, Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına (bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları dahil) yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceğine, bu doğrultuda bir karar alınmayacağına ve/veya Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağına ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı doğrultusunda taahhütte bulunmuştur.

 

Halka Arz Eden Pay Sahipleri Alpinvest ve Turkey Pasta Holding,

 • Şirket sermayesinde sahibi oldukları payları, izahname onay tarihinden itibaren 180 gün boyunca Borsa dışında satılmayacağı, başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmayacağı veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edilmeyeceği ve
 • Şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca sahip olunan Şirket paylarını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyeceği ve/veya Borsa’da veya Sermaye Piyasası Kurulu’na veya yurt dışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağı ve bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağı ve ayrıca Oba Makarna paylarının Borsa’da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl boyunca sahip olunan Oba Makarna paylarının, payların halka arz fiyatından bağımsız olarak, Borsa’da veya Borsa dışında satılmayacağı, başka yatırımcı hesaplarına virmanlanmayacağını veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemlerine konu edilmeyeceği, yukarıdaki (a) bendinde yer alan hususlara uymak kaydıyla Borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu paylarında bu sınırlamalara tabi olacağının alıcılara bildirileceği yönünde taahhütte bulunmuşlardır.
Önemli Hususlar
 • Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ve Oba Makarna Çalışanlarına Eşit Dağıtım yöntemi uygulanacaktır.
 • Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Oba Makarna Grubu Çalışanları tarafından iletilen talepler mükerrer taramadan geçirilecek ve en yüksek miktarlı talepler dışındaki diğer talepler iptal edilerek dağıtıma konu edilmeyecektir.
 • Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Oba Makarna Grubu Çalışanları grubundaki bir yatırımcının en yüksek miktarlı talebini birden fazla konsorsiyum üyesinden iletmesi durumunda dağıtıma konu olacak talep Konsorsiyum Liderleri tarafından belirlenecektir.
 • Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden az olması halinde bütün talepler karşılanacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden fazla olması durumunda tahsis edilen pay miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünür ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanır.
 • Yatırımcı gruplarına belirtilen yöntemlere göre dağıtım yapılırken, hesaplamalarda küsurat ortaya çıkmasından dolayı dağıtılamayan paylar, pay talebi tamamen karşılanamayan yatırımcılar arasında Konsorsiyum Liderleri veya Halka Arz Eden’in uygun gördüğü şekilde dağıtılacaktır.
 • Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar kategorisinden başvuru yapacaklar taleplerini sadece Ünlü Menkul, Ziraat Yatırım ve QNB Finans Yatırım’a iletebilecektir. 
 • Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar kategorisinden başvuru yapacaklar taleplerini sadece Ünlü Menkul ve QNB Finans Yatırım’a iletebilecektir.
 • Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’a verilecek pay miktarlarına Konsorsliyum Liderleri’nin önerisi dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun i-SPK-128.21 (30/03/2023 tarihli ve 20/412 s.k.) sayılı İlke Kararına uygun olacak şekilde Halka Arz Eden tarafından karar verilecektir.
 • Talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar, T.C. kimlik numarası bulunmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklulardan vergi kimlik numarası bilgisini içermeyen kayıtlar iptal edilerek dağıtıma dâhil edilmeyecektir.
 • Tüm yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dahil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir.
Konsorsiyum Üyeleri

A1 Capital Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Galata Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

InvestAz Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değ. A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değ. A.Ş.


“Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa’nın herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Kurul tarafından onaylı İzahname ve Satış Duyurusu KAP’ta, Şirketin (www.obamakarna.com.tr), Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (www.kalkinma.com.tr)., Ünlü Menkul (www.unlumenkul.com), Ziraat Yatırım (www.ziraatyatirim.com.tr) ve QNB Finans Yatırım’ın (www.qnbfi.com) internet sitelerinde yayımlanmıştır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, belirtilen adreslerde yayımlanmış olan onaylı İzahname ve Satış Duyurusunu inceleyerek vermeleri gerekmektedir.”